หลังจากซื้อบ้านหรือสร้างบ้านใหม่แต่ยังไม่มีเลขที่บ้าน สามารถยื่นเรื่องขอเลขที่บ้านใหม่ได้ไหม และการยื่นขอเลขที่บ้านจะต้องแจ้งภายในกี่วัน หากยื่นขอเลขที่บ้านเกินกำหนดมีค่าปรับไหม และกี่วันจึงจะได้เลขที่บ้าน 

 

เมื่อมีการสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ ไม่เช่นนั้นจะโดนปรับ 1,000 บาท จากนั้นทางฝ่ายนายทะเบียนจะมีการตรวจสอบประเภทอาคารที่ก่อสร้าง หากทุกอย่างดำเนินการถูกต้อง นายทะเบียนหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน หากสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเขตเทศบาล หรือ ประมาณ 30 วัน หากตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล

การขอเลขที่บ้านต้องไปขอที่ไหน 

การจะยื่นขอเลขที่บ้าน ต้องเตรียมสมุดทะเบียนบ้านและเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วนำไปประกอบยื่นเรื่องที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ 

 

การขอเลขที่บ้านมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

 • ยื่นเรื่อง : เตรียมสมุดทะเบียนบ้านและเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วนำไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ 
 • เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนกำหนดเลขที่บ้าน และสมุดทะเบียนบ้าน ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน หรือ 30 วัน ตามสถานที่ตั้งของบ้านว่าอยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเทศบาล 

 

เอกสารขอเลขที่บ้านมีอะไรบ้าง 

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน 
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งขอทะเบียนบ้าน หรือผู้รับมอบอำนาจไปยื่นเรื่องแทนเจ้าบ้าน 
 • หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน พร้อมกำกับสำเนาถูกต้องในเอกสาร (กรณีมีผู้ไปยื่นเรื่องแทนเจ้าของบ้านตัวจริง) 
 • เอกสาร ท.ร. 9 ฉบับจริง หรือ ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ออกโดยหน่วยงานท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต.) 
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง หรือ หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และ หนังสือสัญญาซืัอขายบ้าน (ถ้ามี) 
 • โฉนดที่ดิน หรือ เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 • รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องประกอบไปด้วย ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และ ด้านขวาของตัวบ้านหรืออาคาร 

 

ขอเลขที่บ้านมีค่าใช้จ่ายไหม 

 • ปัจจุบัน กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2551 ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการขอเลขที่บ้าน 
 • เจ้าบ้านจะต้องแจ้งนายทะเบียนท้องที่ เพื่อยื่นเรื่องขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จสิ้น หากฝ่าฝืนหรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • กรณีที่บ้านปลูกสร้างเสร็จนานแล้ว แต่ยังไม่มีเลขที่บ้าน เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการขอเลขที่บ้าน และสมุดทะเบียนบ้านได้ แต่มีค่าปรับการแจ้งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามกฏหมาย
 • บ้านหรืออาคารที่ปลูกสร้างในเขตท้องที่ ที่ประกาศใช้กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ต้องทำการขออนุญาตในการปลูกสร้างอาคารก่อน หากไม่มีการขออนุญาต นายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านและจัดหาทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ 
 • การเปลี่ยนทะเบียนบ้านชั่วคราวเป็นปกติ ทำได้โดยเจ้าของบ้านยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร แล้วนำหลักฐานไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน เพื่อขอแก้ไขทะเบียนบ้าน 
 • บ้านที่ปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะ หรือปลูกบ้านในเขตป่าสงวน สามารถขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านได้ แต่จะได้ทะเบียนบ้านแบบชั่วคราว