เชื่อว่าหลายคนที่เป็นลูกจ้าง มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทมักจะได้ยินคำพูดหว่านล้อมเชิงเห็นใจจากนายจ้าง เพื่อให้ทำงานเกินเวลา หรือทำงานจนมีเวลาพักน้อยกว่าที่กฏหมายแรงงานกำหนดไว้ เช่น “คิดเสียว่าช่วย ๆ กัน เราอยู่กันแค่นี้ เหมือนครอบครัวเดียวกัน” หรือเรียกสอบถาม คุยงาน ทั้งที่เป็นเวลาเลิกงานแล้ว จนทำให้พนักงานกลับบ้านช้าโดยไม่เต็มใจ เป็นต้น

รู้ไหมว่า เราสามารถใช้สิทธิลูกจ้างได้ตามกฏหมายแรงงาน และนายจ้างจะเอาสิทธิ์การจ้างงานมายกขึ้นขู่ไม่ได้ แล้วกฏหมายแรงงานกำหนดเวลาทำงานไม่ให้เกินกี่ชั่วโมงต่อวัน ลูกจ้างควรมีเวลาพักกี่ชั่วโมง สิ่งเหล่านี้คือสิทธิของลูกจ้างที่ควรรู้ไว้ เพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบในการทำงานที่ไม่คุ้มกับค่าจ้าง

ลูกจ้างทำงานไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง

กฏหมายแรงงานได้กำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างตามประเภทเนื้องานไว้ โดยมีระยะเวลาทำงานแตกต่างกันไป ดังนี้

งานทั่วไป : ข้อกำหนดของกฏหมายแรงงาน เวลาทำงานต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมง / สัปดาห์ แต่เวลาเริ่มงาน – เวลาเลิกงาน ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทแต่ละแห่ง สามารถกำหนดได้ตามรูปแบบขององค์กร

งานอันตรายต่อสุขภาพ : กฏหมายแรงงานกำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างไม่เกิน 7 ชั่วโมง / วัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมง / วัน เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง โดยลักษณะงานที่ถูกจัดเข้าประเภทงานอันตราย เช่น งานเกี่ยวกับสารเคมี งานเชื่อมโลหะ งานก่อสร้าง เป็นต้น

 

กฏหมายแรงงานกำหนดให้ลูกจ้างพักได้วันละกี่ชั่วโมง

กฏหมายได้กำหนดเวลาพักของลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง / วัน และการพักจะต้องไม่เกินหลังจากทำงานติดต่อกัน 5 ชั่วโมง

กรณีที่ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาเกิน 2 ชั่วโมงขึ้นไป จะต้องได้พักก่อนทำงานล่วงเวลา และมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 20 นาที หากนายจ้างให้เริ่มทำงานล่วงเวลาหลังจากเลิกงานปกติเลยทันที นั่นหมายถึงว่า นายจ้างกำลังเอาเปรียบลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิต่อรองกับนายจ้างได้สำหรับในการหาเวลาที่เหมาะสม

 

วันหยุดตามกฏหมายมีกี่วัน

กฏหมายแรงงานกำหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน / สัปดาห์ โดยระยะห่างจะต้องไม่เกิน 6 วัน / สัปดาห์ หรือ วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน โดยนายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามปกติ ไม่มีสิทธิ์หักเงินออกจากเงินเดือน

กฏหมายแรงงานกำหนดวันหยุดตามประเพณีในปฏิทินไว้กี่วัน

กฏหมายแรงงานกำหนดวันหยุดประเพณีอย่างน้อยปีละ 13 วัน หากวันหยุดดังกล่าวตรงกับสุดสัปดาห์ ต้องมีการหยุดชดเชย แต่ได้รับค่าจ้างปกติ นายจ้างไม่มีสิทธิ์หักเงินออกในวันหยุด

สิทธิของลูกจ้าง ลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ได้กี่วันตามกฏหมายแรงงานไทย

โดยปกติเมื่อลูกจ้างและพนักงานจะมีสิทธิในการลาป่วย ลาพักร้อน ลากิจ และลาคลอดได้ และควรใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ เพราะหลายบริษัทมักจะไม่มีการชดเชยใด ๆ ให้ใช้สิทธิการลาไม่ครบหรือมีวันลาเหลือ แต่บางบริษัทอาจมีการชดเชยให้ไปใช้ในปีต่อไป ซึ่งจะต้องตรวจสอบและถามกับทางบริษัทให้แน่ชัด เพื่อจะได้ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง

 

สิทธิของลูกจ้างลาป่วยได้กี่วัน

วันลาป่วยตามกฏหมายแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ 30 วัน / ปี ลูกจ้างสามารถลาป่วยในวันที่ป่วยได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ถ้าลาป่วย 3 วันขึ้นไป ลูกจ้างควรมีใบรับรองแพทย์สำหรับใช้เป็นหลักฐานแก่นายจ้าง และลูกจ้างจะได้ค่าจ้างตามปกติ นายจ้างไม่มีสิทธิ์หักเงินค่าจ้างในวันป่วย แต่ถ้าลาป่วยเกิน 30 วัน / ปี ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนดไว้ บริษัทสามารถที่จะงดการจ่ายเงินในวันที่เกินได้ เช่น ลาป่วย 32 วัน ใน 1 ปี อาจหักค่าแรงรายวันจำนวน 2 วัน ที่เกินกำหนดเอาไว้นั่นเอง

 

สิทธิของลูกจ้างลาพักร้อนได้กี่วัน

ภายในเวลา 1 ปี ลูกจ้างมีวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือมีสิทธิลาพักร้อนได้ไม่น้อยกว่า 6 วัน และในกรณีที่ลูกจ้างทำงานนานมากกว่า 1 ปี มีสิทธิในการลาพักร้อนได้มากกว่า 6 วัน ในปีถัดไป ส่วนกรณีที่ใช้วันลาพักร้อนไม่ครบ สามารถนำไปทบใช้ในปีอื่น หรือมีการชดเชยเป็นเงินได้หรือไม่ ต้องทำการสอบถาม หรือเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หากไม่มีส่วนชดเชยใด ๆ ลูกจ้างควรใช้สิทธิการลาพักร้อนให้เต็มจำนวนที่มี เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้ดีที่สุด

สิทธิของลูกจ้างลากิจได้กี่วัน

ลูกจ้างมีสิทธิ์ในการลากิจได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ภายใน 1 ปี และจะต้องได้รับค่าจ้างตามปกติ โดยการลากิจอาจทำเรื่องลาล่วงหน้า หรือส่งใบลาย้อนหลังก็ได้ตามเหตุสมควร โดยนายจ้างไม่มีสิทธิ์หักค่าจ้าง ยกเว้นค่าแรงในวันที่เกินตามกำหนดเท่านั้น

 

สิทธิของลูกจ้างลาคลอดได้กี่วัน

ตามกฏหมายแรงงาน ลูกจ้างสามารถลาคลอดได้ 98 วัน โดยวันลาคลอดจะนับรวมตั้งแต่วันฝากครรภ์ วันตรวจ วันคลอด และ การลาดูแลบุตรหลังคลอด ซึ่งระหว่างการลาคลอด นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างในจำนวนเงินเท่ากับอัตราล่าสุดที่จ่าย และจ่ายไม่เกิน 45 วัน

 

สิทธิของลูกจ้างลาทำหมันได้กี่วัน

รู้ไหมว่า ลูกจ้างมีสิทธิลาทำหมันได้ โดยตามกฏหมายแรงงาน ลูกจ้างสามารถลาทำหมันได้ ซึ่งระยะเวลาการลาทำหมันจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในใบรับรองแพทย์ และนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ โดยไม่มีสิทธิ์ในการหักเงินในวันลาทำหมัน

 

สิทธิของลูกจ้างลารับราชการทหารได้กี่วัน

ลูกจ้างมีสิทธิในการลางานเพื่อไปรับราชการทางทหาร ตามจำนวนระยะเวลาที่ทางการทหารได้กำหนดไว้ โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติในวันลา แต่ไม่เกิน 60 วัน / ปี